• Nasz profil

     • Ważne i ciekawe

     • Nasza placówka poza realizacją obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oferuje inne atrakcyjne propozycje programowe i zajęcia dodatkowe dla uczniów:

           - koło internetowe;

           - radiowęzeł;

           - gazetka szkolna;

           - działalność SKS (gry zespołowe, siłownia, tenis stołowy);

           - aerobik;

           - koncerty w wykonaniu aktorów scen warszawskich;

           - udział młodzieży w przedstawieniach teatralnych;

           - wycieczki przedmiotowe, rekreacyjne i turystyczno-krajoznawcze;

           - fakultety z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas programowo najwyższych.


      W szkole istnieją pracownie przedmiotowe dla przedmiotów ogólnokształcących oraz pracownie, w których odbywają się lekcje z przedmiotów zawodowych :

       

           - nowoczesne pracownie komputerowe połączone stałym łączem z Internetem;

           - pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny;

           - bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna całkowicie skomputeryzowana ze stanowiskami internetowymi w czytelni.

       

      Bardzo sprawnie działa samorząd uczniowski, który troszczy się o urozmaicanie uczniom pobytu w szkole, np.:

           - prowadzi radiowęzeł szkolny;

           - redaguje gazetkę szkolną;

           - organizuje dni samorządności w szkole;

           - prowadzi opiekę wszystkich klas nad szkołą wg ustalonego harmonogramu;

           - czuwa nad dyżurami;

           - organizuje spotkania z ludźmi różnych zawodów.

       

      Szkoła pielęgnuje tradycje takie, jak:

           - ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych,

           - wigilie klasowe,

           - pielgrzymki klas maturalnych na Jasną Górę,

           - pożegnanie klas czwartych przez klasy pierwsze,

           - pierwszy dzień wiosny – zabawy, konkursy.

       

      W szkole jest:

       

           - czynny gabinet lekarski;

           - sklepik;