• Tekstowa podstrona

   • Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udzielania pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022

    • Stypendium szkolne

      Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie m. st Warszawy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski należy składać do właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej. Uczniowie mieszkający poza Warszawą pobierają i składają wnioski we właściwym Urzędzie Gminy. Wnioski należy złożyć do 15 września 2021 r.

     

    Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się
    o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota
    , o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1690 i 1818), tj. 528 zł.

     

    ]https://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

     

    • Zasiłek szkolny

     Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (poważne choroby i śmierć członków rodziny, ataki żywiołów).​O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

    Uwaga!

    Od tego roku szkolnego sprawy pomocy materialnej obsługują właściwe  Ośrodki Pomocy Społecznej.  Uczniowie mieszkający poza Warszawą pobierają i składają wnioski we właściwym Urzędzie Gminy.

     

    https://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

    • Wyprawka szkolna

    Dofinansowanie podręczników  dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

    • słabowidzącym,
    • niesłyszącym,
    • słabosłyszącym,
    • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
    • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
    • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
    • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
    • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
    • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

     

    Wnioski o wyprawkę na dany rok szkolny należy złożyć w szkole do 13 wrześniado godz. 12.00

     

     

     Pobierz wniosek: https://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/23261-rzadowy-program-pomocy-uczniom

     

    • Posiłek dla ucznia

    Stypendium to może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się
    w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych.

    Stypendium może zostać przyznane w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków Pomocy Społecznej.

     Wniosek dostępny u pedagoga szkolnego, termin złożenia  wniosku  w szkole - 15 września 2021

     

     W każdej  sytuacji gdy potrzebujesz pomocy  lub rady możesz skontaktować się z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym